Privacystatement

Privacyverklaring Bureau Jalink

Bureau Jalink (hierna ‘BJ’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil BJ heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoons-gegevens. BJ doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld uw NAW-gegevens of e-mailadres. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaat BJ alle handelingen die u met persoonsgegevens verricht. Denk aan het inzien, kopiëren, opslaan, doorsturen, aanpassen, archiveren, verwijderen of het vastleggen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt BJ?

BJ kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan BJ verstrekt. Zo kan u uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met BJ wilt communiceren, als u nadere informatie over de dienstverlening wenst te krijgen etc. Dit brengt met zich mee dat BJ in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien BJ deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wilt wijzen en deze respecteert.

Ook is BJ verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bureau Jalink

t.a.v. Aernoud Jalink

Beltmolen 31

7587 RL  De Lutte

info@bureaujalink.nl

KvK-nummer: 08128790

Waarvoor verwerkt BJ persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door BJ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het reageren op verzoeken van (potentiele) opdrachtgevers
 • Het aangaan van overeenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kan BJ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Betalingsgegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan BJ geeft, kan BJ aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt BJ gebruik van een derde partij voor het aanvragen van offertes voor certificering.

BJ geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt BJ uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal BJ de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij BJ opvraagt. In een dergelijk geval dient BJ medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan BJ persoonsgegevens delen met derden indien u BJ hier schriftelijk toestemming voor geeft. BJ verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookiegebruik
BJ maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn
BJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
BJ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

 • Inlog via wachtwoord
 • Up-to-date (beveiligings-)software
 • Beveiligde (https) website
 • Back-up en recovery procedures

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke BJ van u heeft.


 • Het recht op toegang tot en een afschrift van persoonsgegevens
 • Recht op het corrigeren van persoonsgegevens
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek naar info@bureaujalink.nl sturen. BJ wil zeker weten of u degene bent die het verzoek instuurt. Daarom kan BJ u vragen een legitimatie te sturen naar het hieronder genoemde mailadres. Dit door bijvoorbeeld een kopie van het identiteitsbewijs te sturen en de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het BSN zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BJ zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op het verzoek reageren.


Tot slot
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. BJ zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. BJ raad u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe BJ uw gegevens beschermt.


Bureau Jalink ontvangt ook graag commentaar betreffende deze privacyverklaring.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt BJ u hierover met haar contact op te nemen. Als u van mening bent dat BJ niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met BJ via het genoemde telefoonnummer en e-mailadres.  BJ wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met BJ op.